Vex file -- Integration time: 4s -- Start of the integration: 2019y161d15h58m00s0ms
N19K2 Auto correlations Cross correlations
BdJbKtKyMcMhNtSvT6TvUrYsZcBd-YsJb-YsKt-YsKy-YsMc-YsMh-YsNt-YsSv-YsT6-YsTv-YsUr-YsYs-Zc
22187.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.871 A P
offset: -37
4.967 A P
offset: -27
4.122 A P
offset: 141
4.69 A P
offset: -74
7.39 A P
offset: -17
3.975 A P
offset: 205
5.585 A P
offset: -11
5.44 A P
offset: -12
5.499 A P
offset: 19
4.248 A P
offset: -88
5.474 A P
offset: -65
4.071 A P
offset: -34
22187.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands5.574 A P
offset: -59
5.019 A P
offset: 65
4.902 A P
offset: -48
4.697 A P
offset: -96
4.182 A P
offset: 74
3.744 A P
offset: 52
5.936 A P
offset: -29
4.978 A P
offset: -129
5.58 A P
offset: -66
4.827 A P
offset: -64
4.863 A P
offset: 64
4.499 A P
offset: 115
22187.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 9 9 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4.921 A P
offset: -38
5.414 A P
offset: -150
4.122 A P
offset: -91
6.112 A P
offset: -53
6.707 A P
offset: -17
5.859 A P
offset: 44
5.151 A P
offset: -60
7.305 A P
offset: -12
7.128 A P
offset: -198
4.103 A P
offset: -34
4.364 A P
offset: -151
5.286 A P
offset: 42
22187.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands3.999 A P
offset: -59
4.536 A P
offset: 100
4.005 A P
offset: -25
4.507 A P
offset: -47
5.067 A P
offset: -129
4.471 A P
offset: -23
4.197 A P
offset: 77
5.003 A P
offset: 141
4.451 A P
offset: -24
4.429 A P
offset: 165
4.471 A P
offset: 166
4.822 A P
offset: -79
22187.49MHz, USB, Rcp-Rcp 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.381 A P
offset: 17
4.59 A P
offset: -211
4.883 A P
offset: -101
5.069 A P
offset: -82
9.264 A P
offset: 17
5.322 A P
offset: -48
6.548 A P
offset: 8
4.454 A P
offset: 3
6.906 A P
offset: 198
5.315 A P
offset: -131
6.42 A P
offset: 65
4.22 A P
offset: -12
22187.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands6.556 A P
offset: 65
5.049 A P
offset: 14
5.179 A P
offset: 23
4.946 A P
offset: -53
6.548 A P
offset: -57
5.829 A P
offset: 1
5.573 A P
offset: -41
4.395 A P
offset: -44
6.085 A P
offset: 2
5.149 A P
offset: 84
5.678 A P
offset: 0
3.761 A P
offset: 169
22187.49MHz, USB, Lcp-Lcp 9 9 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4.99 A P
offset: 54
4.851 A P
offset: -77
4.2 A P
offset: 57
4.284 A P
offset: 139
8.824 A P
offset: 17
5.379 A P
offset: -51
6.914 A P
offset: 11
8.009 A P
offset: 12
5.81 A P
offset: 198
4.869 A P
offset: -69
5.211 A P
offset: 66
5.205 A P
offset: -72
22187.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands4.787 A P
offset: 162
5.642 A P
offset: -6
4.545 A P
offset: 69
4.014 A P
offset: 43
4.802 A P
offset: 189
4.328 A P
offset: 160
4.399 A P
offset: -23
6.048 A P
offset: -85
5.847 A P
offset: -103
4.89 A P
offset: 127
5.058 A P
offset: 10
6.42 A P
offset: -14
22219.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.696 A P
offset: 180
6.118 A P
offset: -16
4.761 A P
offset: -68
5.071 A P
offset: 4
9.677 A P
offset: -17
5.449 A P
offset: -5
10.07 A P
offset: -11
4.537 A P
offset: -80
6.087 A P
offset: -198
5.791 A P
offset: 138
5.957 A P
offset: -65
5.57 A P
offset: 26
22219.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands5.461 A P
offset: -52
4.838 A P
offset: 69
4.084 A P
offset: 77
5.069 A P
offset: -7
6.492 A P
offset: 54
4.883 A P
offset: 69
4.527 A P
offset: -6
4.945 A P
offset: -51
4.549 A P
offset: -18
4.648 A P
offset: 67
4.618 A P
offset: -7
4.483 A P
offset: -50
22219.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 10 10 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4.663 A P
offset: 113
5.208 A P
offset: 153
4.451 A P
offset: 107
6.755 A P
offset: -21
8.368 A P
offset: -17
6.515 A P
offset: -12
4.946 A P
offset: -10
5.066 A P
offset: -12
8.219 A P
offset: -198
5.083 A P
offset: -124
7.44 A P
offset: -66
5.103 A P
offset: -53
22219.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands4.138 A P
offset: 48
5.673 A P
offset: 20
4.943 A P
offset: -27
4.574 A P
offset: -24
5.158 A P
offset: -89
4.427 A P
offset: 180
4.646 A P
offset: -62
4.525 A P
offset: -77
4.837 A P
offset: 116
3.941 A P
offset: -20
4.366 A P
offset: 19
5.004 A P
offset: -107
22219.49MHz, USB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.41 A P
offset: 37
4.12 A P
offset: 97
4.591 A P
offset: -1
6.284 A P
offset: -79
5.355 A P
offset: 17
4.806 A P
offset: -11
7.573 A P
offset: 11
5.78 A P
offset: 13
6.274 A P
offset: 198
4.513 A P
offset: 202
5.735 A P
offset: 66
4.294 A P
offset: 82
22219.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands4.254 A P
offset: 51
4.826 A P
offset: -37
4.539 A P
offset: -20
5.272 A P
offset: -21
4.5 A P
offset: 91
4.154 A P
offset: -62
4.323 A P
offset: 98
4.707 A P
offset: -11
5.327 A P
offset: -82
4.746 A P
offset: -16
5.528 A P
offset: -8
5 A P
offset: 104
22219.49MHz, USB, Lcp-Lcp 10 10 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5.112 A P
offset: 38
5.617 A P
offset: 76
4.821 A P
offset: -121
6.715 A P
offset: -2
5.458 A P
offset: 53
4.93 A P
offset: 11
7.036 A P
offset: 10
4.873 A P
offset: 143
4.856 A P
offset: 102
4.718 A P
offset: -26
4.442 A P
offset: 4
4.712 A P
offset: -126
22219.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands4.793 A P
offset: -140
4.576 A P
offset: -192
4.724 A P
offset: 59
4.935 A P
offset: -134
5.004 A P
offset: 119
5.703 A P
offset: -46
4.827 A P
offset: -87
4.36 A P
offset: 104
4.665 A P
offset: 28
5.473 A P
offset: 32
5.672 A P
offset: -51
4.479 A P
offset: -35
22251.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4.96 A P
offset: 131
4.845 A P
offset: -1
3.982 A P
offset: -47
5.567 A P
offset: -83
8.363 A P
offset: -17
6.312 A P
offset: -12
5.992 A P
offset: -11
6.23 A P
offset: -5
4.986 A P
offset: 91
5.953 A P
offset: 23
4.352 A P
offset: 40
4.278 A P
offset: 172
22251.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands6.14 A P
offset: -138
4.618 A P
offset: -128
4.566 A P
offset: 58
5.419 A P
offset: -47
5.746 A P
offset: 23
3.94 A P
offset: -94
4.743 A P
offset: -41
5.831 A P
offset: -98
4.824 A P
offset: 31
4.44 A P
offset: 14
4.76 A P
offset: 15
5.126 A P
offset: -55
22251.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 11 11 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5.28 A P
offset: 48
4.131 A P
offset: -113
4.778 A P
offset: -102
4.32 A P
offset: 65
8.001 A P
offset: -17
4.903 A P
offset: -12
8.177 A P
offset: -11
5.222 A P
offset: -11
6.794 A P
offset: -198
4.407 A P
offset: -45
5.395 A P
offset: 68
4.184 A P
offset: -130
22251.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands4.478 A P
offset: 59
5.2 A P
offset: 139
4.401 A P
offset: 43
4.871 A P
offset: -27
6.113 A P
offset: 4
4.671 A P
offset: 19
4.239 A P
offset: 18
5.221 A P
offset: -115
5.626 A P
offset: 4
5.568 A P
offset: 61
4.312 A P
offset: -56
5.614 A P
offset: 72
22251.49MHz, USB, Rcp-Rcp 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5.281 A P
offset: -72
5.452 A P
offset: 25
4.997 A P
offset: -44
4.305 A P
offset: -108
5.856 A P
offset: 18
7.234 A P
offset: 12
7.472 A P
offset: 11
5.283 A P
offset: 12
7.639 A P
offset: 198
4.211 A P
offset: -112
4.438 A P
offset: 181
5.933 A P
offset: -26
22251.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands4.05 A P
offset: -133
5.099 A P
offset: -50
4.551 A P
offset: -98
4.293 A P
offset: -85
4.993 A P
offset: 37
4.45 A P
offset: 131
4.693 A P
offset: -107
5.037 A P
offset: 11
4.455 A P
offset: -96
4.968 A P
offset: 91
6.096 A P
offset: -38
5.739 A P
offset: -65
22251.49MHz, USB, Lcp-Lcp 11 11 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5.439 A P
offset: 21
4.709 A P
offset: 54
3.811 A P
offset: -48
4.838 A P
offset: 78
8.524 A P
offset: 17
5.187 A P
offset: 34
6.88 A P
offset: 11
7.403 A P
offset: 12
7.98 A P
offset: 198
4.952 A P
offset: 99
4.992 A P
offset: 0
4.711 A P
offset: 106
22251.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands5.194 A P
offset: -100
5.478 A P
offset: -63
4.34 A P
offset: -176
5.639 A P
offset: -70
4.648 A P
offset: -117
5.386 A P
offset: 30
4.293 A P
offset: 44
5.292 A P
offset: -47
5.166 A P
offset: -96
4.251 A P
offset: -112
5.757 A P
offset: -32
5.593 A P
offset: 72
22283.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5.134 A P
offset: -13
5.507 A P
offset: -23
4.861 A P
offset: -18
5.963 A P
offset: 122
5.674 A P
offset: -17
4.72 A P
offset: 163
6.657 A P
offset: -11
4.277 A P
offset: 13
7.551 A P
offset: -198
4.908 A P
offset: 0
5.922 A P
offset: -65
5.83 A P
offset: 91
22283.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands4.953 A P
offset: 5
5.155 A P
offset: -48
4.601 A P
offset: -34
4.699 A P
offset: -30
6.292 A P
offset: 4
4.544 A P
offset: -25
4.615 A P
offset: -69
4.773 A P
offset: -49
3.546 A P
offset: 246
5.18 A P
offset: 7
5.357 A P
offset: 23
4.887 A P
offset: 62
22283.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 12 12 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6.851 A P
offset: -38
4.544 A P
offset: 65
4.414 A P
offset: -202
4.76 A P
offset: -64
10.8 A P
offset: -17
4.875 A P
offset: -11
6.432 A P
offset: -11
7.939 A P
offset: -12
6.432 A P
offset: -198
5.486 A P
offset: -9
5.401 A P
offset: 44
4.714 A P
offset: 25
22283.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands4.191 A P
offset: 91
4.919 A P
offset: -4
4.667 A P
offset: 11
5.579 A P
offset: 48
5.532 A P
offset: -68
4.273 A P
offset: 100
5.077 A P
offset: 50
4.037 A P
offset: 3
5.321 A P
offset: 72
5.497 A P
offset: -59
5.152 A P
offset: -13
4.658 A P
offset: 48
22283.49MHz, USB, Rcp-Rcp 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.518 A P
offset: 69
5.428 A P
offset: 33
4.936 A P
offset: -107
4.998 A P
offset: 57
7.595 A P
offset: 17
4.685 A P
offset: -31
5.184 A P
offset: 11
4.439 A P
offset: -104
5.815 A P
offset: 198
4.003 A P
offset: -160
6.6 A P
offset: 65
4.915 A P
offset: 138
22283.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands5.013 A P
offset: -160
5.789 A P
offset: 44
4.946 A P
offset: -32
3.99 A P
offset: -33
4.773 A P
offset: 68
4.531 A P
offset: 7
4.527 A P
offset: 54
4.728 A P
offset: 154
5.62 A P
offset: -13
6.098 A P
offset: 103
4.668 A P
offset: 132
4.617 A P
offset: -106
22283.49MHz, USB, Lcp-Lcp 12 12 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6.614 A P
offset: 20
4.365 A P
offset: -80
4.493 A P
offset: 120
4.069 A P
offset: 110
10.04 A P
offset: 17
4.344 A P
offset: -151
5.737 A P
offset: -44
6.958 A P
offset: 12
6.855 A P
offset: 198
4.267 A P
offset: -84
4.849 A P
offset: 63
6.411 A P
offset: -25
22283.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands5.095 A P
offset: -8
6.161 A P
offset: 12
5.726 A P
offset: -35
4.701 A P
offset: -71
4.766 A P
offset: -21
4.158 A P
offset: 51
6.624 A P
offset: -30
4.804 A P
offset: -159
4.374 A P
offset: 21
5.645 A P
offset: -8
5.546 A P
offset: -110
5.667 A P
offset: 58

Sampler statistics


Bd - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 15.79% 34.09% 34.05% 15.73% 0.3398% 0.4995 0.4999
22187.49MHz, LSB, Lcp 15.8% 34.08% 34.05% 15.73% 0.3398% 0.4995 0.4999
22187.49MHz, USB, Rcp 15.77% 34.08% 34.06% 15.76% 0.3398% 0.4998 0.5
22187.49MHz, USB, Lcp 15.77% 34.07% 34.06% 15.76% 0.3398% 0.4999 0.4999
22219.49MHz, LSB, Rcp 15.8% 34.08% 34.05% 15.73% 0.3398% 0.4996 0.4998
22219.49MHz, LSB, Lcp 15.8% 34.08% 34.05% 15.73% 0.3398% 0.4995 0.4999
22219.49MHz, USB, Rcp 15.77% 34.07% 34.06% 15.76% 0.3398% 0.4998 0.5
22219.49MHz, USB, Lcp 15.77% 34.07% 34.07% 15.76% 0.3398% 0.4999 0.4999
22251.49MHz, LSB, Rcp 15.79% 34.09% 34.04% 15.73% 0.3398% 0.4995 0.4999
22251.49MHz, LSB, Lcp 15.79% 34.08% 34.05% 15.73% 0.3398% 0.4995 0.4999
22251.49MHz, USB, Rcp 15.78% 34.07% 34.06% 15.75% 0.3398% 0.4999 0.4999
22251.49MHz, USB, Lcp 15.77% 34.06% 34.07% 15.75% 0.3398% 0.4999 0.4998
22283.49MHz, LSB, Rcp 15.8% 34.09% 34.04% 15.74% 0.3398% 0.4995 0.4999
22283.49MHz, LSB, Lcp 15.8% 34.08% 34.04% 15.74% 0.3398% 0.4995 0.4999
22283.49MHz, USB, Rcp 15.77% 34.07% 34.07% 15.75% 0.3398% 0.4999 0.4999
22283.49MHz, USB, Lcp 15.78% 34.07% 34.06% 15.76% 0.3398% 0.4999 0.4999

Jb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 16.46% 33.83% 33.41% 15.89% 0.4064% 0.495 0.4992
22187.49MHz, LSB, Lcp 17.75% 32.56% 32.19% 17.1% 0.4064% 0.4949 0.4986
22187.49MHz, USB, Rcp 15.74% 33.39% 33.86% 16.61% 0.4064% 0.5068 0.502
22187.49MHz, USB, Lcp 16.99% 32.14% 32.61% 17.85% 0.4064% 0.5067 0.502
22219.49MHz, LSB, Rcp 16.49% 33.8% 33.41% 15.9% 0.4064% 0.495 0.499
22219.49MHz, LSB, Lcp 17.73% 32.53% 32.2% 17.13% 0.4064% 0.4954 0.4986
22219.49MHz, USB, Rcp 15.78% 33.29% 33.84% 16.68% 0.4064% 0.5073 0.5017
22219.49MHz, USB, Lcp 17.04% 32.16% 32.53% 17.86% 0.4064% 0.506 0.5023
22251.49MHz, LSB, Rcp 16.54% 33.76% 33.37% 15.93% 0.4064% 0.4949 0.4989
22251.49MHz, LSB, Lcp 17.67% 32.57% 32.25% 17.11% 0.4064% 0.4956 0.4988
22251.49MHz, USB, Rcp 15.75% 33.32% 33.83% 16.7% 0.4064% 0.5073 0.5022
22251.49MHz, USB, Lcp 16.99% 32.21% 32.57% 17.82% 0.4064% 0.506 0.5023
22283.49MHz, LSB, Rcp 16.56% 33.75% 33.35% 15.93% 0.4064% 0.4948 0.4989
22283.49MHz, LSB, Lcp 17.56% 32.6% 32.29% 17.15% 0.4064% 0.4964 0.4995
22283.49MHz, USB, Rcp 15.74% 33.3% 33.83% 16.72% 0.4064% 0.5076 0.5023
22283.49MHz, USB, Lcp 17.01% 32.22% 32.6% 17.76% 0.4064% 0.5057 0.5018

Kt - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 11.79% 24.95% 24.93% 11.75% 26.57% 0.4996 0.4999
22187.49MHz, LSB, Lcp 13.19% 23.58% 23.54% 13.12% 26.57% 0.4993 0.4998
22187.49MHz, USB, Rcp 12.1% 24.65% 24.62% 12.06% 26.57% 0.4996 0.4999
22187.49MHz, USB, Lcp 12.9% 23.86% 23.83% 12.84% 26.57% 0.4993 0.4998
22219.49MHz, LSB, Rcp 12.25% 24.47% 24.46% 12.25% 26.57% 0.5 0.5001
22219.49MHz, LSB, Lcp 12.66% 24.07% 24.06% 12.64% 26.57% 0.4998 0.4999
22219.49MHz, USB, Rcp 12.5% 24.22% 24.22% 12.5% 26.57% 0.5 0.5
22219.49MHz, USB, Lcp 12.6% 24.12% 24.12% 12.59% 26.57% 0.4998 0.4999
22251.49MHz, LSB, Rcp 12.34% 24.41% 24.39% 12.3% 26.57% 0.4996 0.4999
22251.49MHz, LSB, Lcp 12.35% 24.37% 24.37% 12.34% 26.57% 0.5 0.4999
22251.49MHz, USB, Rcp 12.02% 24.73% 24.7% 11.99% 26.57% 0.4996 0.5
22251.49MHz, USB, Lcp 11.97% 24.75% 24.75% 11.96% 26.57% 0.4999 0.4999
22283.49MHz, LSB, Rcp 11.8% 24.92% 24.92% 11.8% 26.57% 0.5 0.5
22283.49MHz, LSB, Lcp 11.46% 25.28% 25.26% 11.44% 26.57% 0.4997 0.5
22283.49MHz, USB, Rcp 11.67% 25.05% 25.05% 11.67% 26.57% 0.5 0.5001
22283.49MHz, USB, Lcp 11.2% 25.54% 25.52% 11.18% 26.57% 0.4997 0.5

Ky - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 12.49% 24.28% 24.24% 12.41% 26.58% 0.4993 0.4997
22187.49MHz, LSB, Lcp 12.06% 24.56% 24.63% 12.17% 26.58% 0.5012 0.5003
22187.49MHz, USB, Rcp 12.89% 23.87% 23.83% 12.83% 26.58% 0.4993 0.4998
22187.49MHz, USB, Lcp 12.15% 24.47% 24.55% 12.26% 26.58% 0.5013 0.5002
22219.49MHz, LSB, Rcp 13.07% 23.66% 23.64% 13.04% 26.58% 0.4997 0.4999
22219.49MHz, LSB, Lcp 12.73% 23.91% 23.96% 12.82% 26.58% 0.5009 0.5002
22219.49MHz, USB, Rcp 13.05% 23.68% 23.66% 13.03% 26.58% 0.4997 0.5
22219.49MHz, USB, Lcp 12.88% 23.75% 23.81% 12.97% 26.58% 0.501 0.5003
22251.49MHz, LSB, Rcp 13.04% 23.68% 23.68% 13.02% 26.58% 0.4999 0.4999
22251.49MHz, LSB, Lcp 12.78% 23.85% 23.91% 12.88% 26.58% 0.5011 0.5003
22251.49MHz, USB, Rcp 13.32% 23.4% 23.4% 13.3% 26.58% 0.4999 0.4999
22251.49MHz, USB, Lcp 13.21% 23.42% 23.48% 13.31% 26.58% 0.5011 0.5002
22283.49MHz, LSB, Rcp 13.36% 23.38% 23.35% 13.34% 26.58% 0.4996 0.5
22283.49MHz, LSB, Lcp 13.69% 22.95% 22.99% 13.78% 26.58% 0.5009 0.5003
22283.49MHz, USB, Rcp 13.39% 23.34% 23.33% 13.36% 26.58% 0.4997 0.4998
22283.49MHz, USB, Lcp 13.86% 22.79% 22.83% 13.95% 26.58% 0.5009 0.5003

Mc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 18.03% 31.37% 31.58% 18.56% 0.4674% 0.5037 0.5016
22187.49MHz, LSB, Lcp 18.11% 31.35% 31.52% 18.55% 0.4674% 0.503 0.5014
22187.49MHz, USB, Rcp 18.36% 31.66% 31.48% 18.02% 0.4674% 0.4974 0.4992
22187.49MHz, USB, Lcp 18.42% 31.58% 31.38% 18.15% 0.4674% 0.4977 0.4996
22219.49MHz, LSB, Rcp 17.9% 31.48% 31.75% 18.41% 0.4674% 0.5039 0.5012
22219.49MHz, LSB, Lcp 18.05% 31.39% 31.58% 18.51% 0.4674% 0.5033 0.5014
22219.49MHz, USB, Rcp 18.39% 31.62% 31.42% 18.11% 0.4674% 0.4976 0.4996
22219.49MHz, USB, Lcp 18.45% 31.53% 31.34% 18.21% 0.4674% 0.4978 0.4997
22251.49MHz, LSB, Rcp 18.06% 31.27% 31.56% 18.64% 0.4674% 0.5043 0.5014
22251.49MHz, LSB, Lcp 18.17% 31.25% 31.45% 18.66% 0.4674% 0.5035 0.5015
22251.49MHz, USB, Rcp 18.57% 31.5% 31.25% 18.22% 0.4674% 0.4969 0.4995
22251.49MHz, USB, Lcp 18.65% 31.38% 31.2% 18.31% 0.4674% 0.4974 0.4992
22283.49MHz, LSB, Rcp 18.08% 31.18% 31.51% 18.76% 0.4674% 0.5051 0.5017
22283.49MHz, LSB, Lcp 18.12% 31.13% 31.42% 18.86% 0.4674% 0.5052 0.5022
22283.49MHz, USB, Rcp 18.55% 31.58% 31.27% 18.13% 0.4674% 0.4963 0.4994
22283.49MHz, USB, Lcp 18.65% 31.45% 31.24% 18.2% 0.4674% 0.4967 0.4988

Mh - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 16.31% 32.74% 33.22% 17.28% 0.4444% 0.5073 0.5025
22187.49MHz, LSB, Lcp 16.22% 32.73% 33.27% 17.34% 0.4444% 0.5083 0.5029
22187.49MHz, USB, Rcp 17.17% 33.21% 32.69% 16.5% 0.4444% 0.494 0.4992
22187.49MHz, USB, Lcp 17.21% 33.21% 32.73% 16.41% 0.4444% 0.4936 0.4984
22219.49MHz, LSB, Rcp 16.27% 32.71% 33.3% 17.27% 0.4444% 0.508 0.5021
22219.49MHz, LSB, Lcp 16.24% 32.7% 33.32% 17.29% 0.4444% 0.5084 0.5022
22219.49MHz, USB, Rcp 17.21% 33.2% 32.73% 16.41% 0.4444% 0.4936 0.4983
22219.49MHz, USB, Lcp 17.24% 33.16% 32.7% 16.46% 0.4444% 0.4938 0.4984
22251.49MHz, LSB, Rcp 16.16% 32.63% 33.36% 17.4% 0.4444% 0.5099 0.5025
22251.49MHz, LSB, Lcp 16.26% 32.6% 33.28% 17.41% 0.4444% 0.5092 0.5024
22251.49MHz, USB, Rcp 17.21% 33.24% 32.73% 16.37% 0.4444% 0.4932 0.4983
22251.49MHz, USB, Lcp 17.26% 33.15% 32.69% 16.46% 0.4444% 0.4937 0.4983
22283.49MHz, LSB, Rcp 16.09% 32.59% 33.4% 17.48% 0.4444% 0.5111 0.5029
22283.49MHz, LSB, Lcp 15.54% 33.23% 32.22% 18.57% 0.4444% 0.5101 0.5203
22283.49MHz, USB, Rcp 17.36% 33.29% 32.65% 16.26% 0.4444% 0.4912 0.4977
22283.49MHz, USB, Lcp 17.37% 33.27% 32.63% 16.29% 0.4444% 0.4913 0.4977

Nt - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 15.42% 34.13% 34.3% 15.66% 0.4878% 0.5021 0.5003
22187.49MHz, LSB, Lcp 17.74% 31.83% 31.93% 18.02% 0.4878% 0.5019 0.5009
22187.49MHz, USB, Rcp 15.58% 34.25% 34.17% 15.51% 0.4878% 0.4992 0.5
22187.49MHz, USB, Lcp 17.94% 31.89% 31.83% 17.86% 0.4878% 0.4993 0.4999
22219.49MHz, LSB, Rcp 15.41% 34.14% 34.28% 15.67% 0.4878% 0.502 0.5006
22219.49MHz, LSB, Lcp 17.77% 31.8% 31.93% 18.01% 0.4878% 0.5019 0.5005
22219.49MHz, USB, Rcp 15.6% 34.25% 34.17% 15.5% 0.4878% 0.4991 0.4999
22219.49MHz, USB, Lcp 17.94% 31.86% 31.83% 17.89% 0.4878% 0.4996 0.4999
22251.49MHz, LSB, Rcp 27.18% 22.34% 35.05% 14.93% 0.4878% 0.5023 0.3746
22251.49MHz, LSB, Lcp 17.84% 31.77% 31.86% 18.04% 0.4878% 0.5014 0.5005
22251.49MHz, USB, Rcp 15.61% 34.25% 34.17% 15.49% 0.4878% 0.499 0.4998
22251.49MHz, USB, Lcp 17.95% 31.83% 31.84% 17.89% 0.4878% 0.4997 0.4997
22283.49MHz, LSB, Rcp 15.41% 34.11% 33.19% 16.8% 0.4878% 0.5024 0.5116
22283.49MHz, LSB, Lcp 17.82% 31.76% 31.87% 18.06% 0.4878% 0.5018 0.5006
22283.49MHz, USB, Rcp 15.93% 33.92% 34.17% 15.5% 0.4878% 0.4991 0.4966
22283.49MHz, USB, Lcp 17.94% 31.9% 31.84% 17.84% 0.4878% 0.4992 0.4998

Sv - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 15.78% 34.05% 34.01% 15.72% 0.4431% 0.4995 0.4999
22187.49MHz, LSB, Lcp 15.78% 34.05% 34.01% 15.71% 0.4431% 0.4995 0.4998
22187.49MHz, USB, Rcp 15.76% 34.02% 34.04% 15.74% 0.4431% 0.5 0.4998
22187.49MHz, USB, Lcp 15.76% 34.04% 34.03% 15.74% 0.4431% 0.4999 0.4999
22219.49MHz, LSB, Rcp 15.78% 34.04% 34.02% 15.72% 0.4431% 0.4995 0.4998
22219.49MHz, LSB, Lcp 15.78% 34.04% 34.02% 15.72% 0.4431% 0.4996 0.4998
22219.49MHz, USB, Rcp 15.76% 34.04% 34.02% 15.74% 0.4431% 0.4998 0.5
22219.49MHz, USB, Lcp 15.76% 34.03% 34.03% 15.74% 0.4431% 0.4999 0.4999
22251.49MHz, LSB, Rcp 15.78% 34.05% 34.02% 15.71% 0.4431% 0.4995 0.4998
22251.49MHz, LSB, Lcp 15.78% 34.05% 34.01% 15.72% 0.4431% 0.4995 0.4998
22251.49MHz, USB, Rcp 15.76% 34.03% 34.03% 15.74% 0.4431% 0.4999 0.4999
22251.49MHz, USB, Lcp 15.76% 34.03% 34.03% 15.74% 0.4431% 0.4999 0.4999
22283.49MHz, LSB, Rcp 15.78% 34.04% 34.02% 15.72% 0.4431% 0.4996 0.4998
22283.49MHz, LSB, Lcp 15.78% 34.05% 34.02% 15.71% 0.4431% 0.4995 0.4998
22283.49MHz, USB, Rcp 15.75% 34.03% 34.03% 15.74% 0.4431% 0.4999 0.4999
22283.49MHz, USB, Lcp 15.76% 34.03% 34.03% 15.74% 0.4431% 0.4999 0.4999

T6 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 16.26% 32.83% 33.35% 17.35% 0.2063% 0.5081 0.5028
22187.49MHz, LSB, Lcp 16.31% 33.01% 33.49% 16.99% 0.2063% 0.5058 0.501
22187.49MHz, USB, Rcp 17.13% 33.24% 32.81% 16.6% 0.2063% 0.4952 0.4995
22187.49MHz, USB, Lcp 16.87% 33.26% 33.09% 16.58% 0.2063% 0.4977 0.4994
22219.49MHz, LSB, Rcp 16.44% 32.78% 33.33% 17.25% 0.2063% 0.5068 0.5013
22219.49MHz, LSB, Lcp 16.33% 33.07% 33.45% 16.94% 0.2063% 0.505 0.5012
22219.49MHz, USB, Rcp 17.02% 33.16% 32.99% 16.62% 0.2063% 0.4971 0.4988
22219.49MHz, USB, Lcp 16.7% 33.46% 33.26% 16.38% 0.2063% 0.4974 0.4994
22251.49MHz, LSB, Rcp 16.53% 32.79% 33.27% 17.2% 0.2063% 0.5058 0.501
22251.49MHz, LSB, Lcp 16.18% 33.1% 33.61% 16.89% 0.2063% 0.5061 0.501
22251.49MHz, USB, Rcp 16.99% 33.16% 33.01% 16.64% 0.2063% 0.4975 0.499
22251.49MHz, USB, Lcp 16.67% 33.5% 33.32% 16.3% 0.2063% 0.4973 0.4991
22283.49MHz, LSB, Rcp 16.53% 32.83% 33.23% 17.21% 0.2063% 0.5054 0.5014
22283.49MHz, LSB, Lcp 16.38% 33.02% 33.39% 17% 0.2063% 0.505 0.5012
22283.49MHz, USB, Rcp 17.03% 33.15% 32.96% 16.66% 0.2063% 0.4972 0.4991
22283.49MHz, USB, Lcp 16.89% 33.21% 33.05% 16.64% 0.2063% 0.4979 0.4996

Tv - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 16.52% 32.91% 33.19% 16.92% 0.4628% 0.5034 0.5006
22187.49MHz, LSB, Lcp 16.53% 33% 33.16% 16.85% 0.4628% 0.5024 0.5008
22187.49MHz, USB, Rcp 16.82% 33.1% 33.03% 16.59% 0.4628% 0.4985 0.4992
22187.49MHz, USB, Lcp 16.81% 33.08% 32.98% 16.66% 0.4628% 0.4988 0.4998
22219.49MHz, LSB, Rcp 16.5% 32.9% 33.21% 16.92% 0.4628% 0.5037 0.5006
22219.49MHz, LSB, Lcp 16.5% 32.92% 33.2% 16.91% 0.4628% 0.5035 0.5006
22219.49MHz, USB, Rcp 16.75% 33.18% 33.1% 16.52% 0.4628% 0.4984 0.4992
22219.49MHz, USB, Lcp 16.79% 33.13% 33.05% 16.56% 0.4628% 0.4984 0.4992
22251.49MHz, LSB, Rcp 16.41% 33.02% 33.29% 16.81% 0.4628% 0.5033 0.5007
22251.49MHz, LSB, Lcp 16.45% 32.95% 33.26% 16.88% 0.4628% 0.5037 0.5006
22251.49MHz, USB, Rcp 16.75% 33.14% 33.07% 16.58% 0.4628% 0.4988 0.4995
22251.49MHz, USB, Lcp 16.81% 33.11% 33.04% 16.59% 0.4628% 0.4985 0.4992
22283.49MHz, LSB, Rcp 16.58% 32.94% 33.11% 16.91% 0.4628% 0.5025 0.5008
22283.49MHz, LSB, Lcp 16.53% 32.95% 33.17% 16.89% 0.4628% 0.5029 0.5007
22283.49MHz, USB, Rcp 16.84% 33.03% 32.96% 16.71% 0.4628% 0.499 0.4997
22283.49MHz, USB, Lcp 16.77% 33.1% 33.01% 16.66% 0.4628% 0.499 0.4999

Ur - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 16.45% 32.87% 33.18% 17.09% 0.4138% 0.5048 0.5017
22187.49MHz, LSB, Lcp 16.53% 32.85% 33.19% 17.01% 0.4138% 0.5041 0.5007
22187.49MHz, USB, Rcp 17% 33.03% 32.91% 16.64% 0.4138% 0.4976 0.4988
22187.49MHz, USB, Lcp 16.92% 33.05% 32.92% 16.7% 0.4138% 0.4982 0.4996
22219.49MHz, LSB, Rcp 16.48% 32.79% 33.22% 17.1% 0.4138% 0.5053 0.501
22219.49MHz, LSB, Lcp 16.52% 32.85% 33.16% 17.06% 0.4138% 0.5043 0.5011
22219.49MHz, USB, Rcp 16.97% 33.04% 32.91% 16.66% 0.4138% 0.4978 0.4991
22219.49MHz, USB, Lcp 16.92% 33.06% 32.96% 16.65% 0.4138% 0.4981 0.4991
22251.49MHz, LSB, Rcp 16.56% 32.82% 33.14% 17.06% 0.4138% 0.5041 0.5009
22251.49MHz, LSB, Lcp 16.59% 32.83% 33.1% 17.07% 0.4138% 0.5038 0.5011
22251.49MHz, USB, Rcp 16.94% 33.01% 32.9% 16.73% 0.4138% 0.4983 0.4995
22251.49MHz, USB, Lcp 16.93% 33.04% 32.91% 16.72% 0.4138% 0.4983 0.4996
22283.49MHz, LSB, Rcp 16.58% 32.79% 33.11% 17.11% 0.4138% 0.5043 0.501
22283.49MHz, LSB, Lcp 16.54% 32.84% 33.15% 17.05% 0.4138% 0.5041 0.501
22283.49MHz, USB, Rcp 16.98% 33.05% 32.92% 16.64% 0.4138% 0.4976 0.4989
22283.49MHz, USB, Lcp 16.95% 33.05% 32.94% 16.65% 0.4138% 0.4979 0.499

Ys - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 17.07% 32.2% 32.58% 17.73% 0.4177% 0.5052 0.5014
22187.49MHz, LSB, Lcp 17.05% 32.4% 32.6% 17.52% 0.4177% 0.5034 0.5014
22187.49MHz, USB, Rcp 17.57% 32.52% 32.26% 17.23% 0.4177% 0.497 0.4996
22187.49MHz, USB, Lcp 17.42% 32.6% 32.41% 17.16% 0.4177% 0.4978 0.4997
22219.49MHz, LSB, Rcp 17.06% 32.28% 32.58% 17.66% 0.4177% 0.5045 0.5015
22219.49MHz, LSB, Lcp 17.05% 32.41% 32.65% 17.48% 0.4177% 0.5034 0.501
22219.49MHz, USB, Rcp 17.56% 32.57% 32.33% 17.12% 0.4177% 0.4966 0.4989
22219.49MHz, USB, Lcp 17.37% 32.65% 32.44% 17.12% 0.4177% 0.4977 0.4998
22251.49MHz, LSB, Rcp 16.98% 32.31% 32.66% 17.63% 0.4177% 0.505 0.5015
22251.49MHz, LSB, Lcp 16.89% 32.51% 32.8% 17.39% 0.4177% 0.504 0.5011
22251.49MHz, USB, Rcp 17.45% 32.68% 32.39% 17.07% 0.4177% 0.4966 0.4995
22251.49MHz, USB, Lcp 17.32% 32.74% 32.55% 16.97% 0.4177% 0.4973 0.4992
22283.49MHz, LSB, Rcp 16.8% 32.47% 32.84% 17.47% 0.4177% 0.5053 0.5015
22283.49MHz, LSB, Lcp 16.85% 32.51% 32.77% 17.45% 0.4177% 0.5043 0.5017
22283.49MHz, USB, Rcp 17.4% 32.76% 32.5% 16.93% 0.4177% 0.4963 0.499
22283.49MHz, USB, Lcp 17.31% 32.8% 32.56% 16.91% 0.4177% 0.4968 0.4992

Zc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
22187.49MHz, LSB, Rcp 15.75% 33.92% 34.14% 15.68% 0.5089% 0.5008 0.4985
22187.49MHz, LSB, Lcp 15.73% 34.06% 34.03% 15.67% 0.5089% 0.4996 0.4998
22187.49MHz, USB, Rcp 15.73% 33.79% 34.26% 15.71% 0.5089% 0.5023 0.4975
22187.49MHz, USB, Lcp 15.71% 34.06% 34.04% 15.69% 0.5089% 0.4998 0.5
22219.49MHz, LSB, Rcp 15.77% 34.01% 33.99% 15.72% 0.5089% 0.4996 0.4998
22219.49MHz, LSB, Lcp 15.72% 34.06% 34.04% 15.66% 0.5089% 0.4996 0.4998
22219.49MHz, USB, Rcp 15.77% 33.99% 33.98% 15.75% 0.5089% 0.4999 0.5
22219.49MHz, USB, Lcp 15.7% 34.05% 34.05% 15.69% 0.5089% 0.4999 0.4999
22251.49MHz, LSB, Rcp 15.71% 34.11% 34.05% 15.62% 0.5089% 0.4993 0.4998
22251.49MHz, LSB, Lcp 15.72% 34.07% 34.04% 15.66% 0.5089% 0.4995 0.4999
22251.49MHz, USB, Rcp 15.45% 34.32% 34.31% 15.42% 0.5089% 0.4998 0.4999
22251.49MHz, USB, Lcp 15.7% 34.06% 34.06% 15.68% 0.5089% 0.4999 0.4999
22283.49MHz, LSB, Rcp 17.11% 32.67% 32.63% 17.08% 0.5089% 0.4997 0.5001
22283.49MHz, LSB, Lcp 15.72% 34.08% 34.04% 15.65% 0.5089% 0.4995 0.4998
22283.49MHz, USB, Rcp 13.82% 35.96% 35.91% 13.81% 0.5089% 0.4997 0.5002
22283.49MHz, USB, Lcp 15.7% 34.06% 34.05% 15.68% 0.5089% 0.4998 0.5